Obchodný vestník 72/2018
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 13.04.2018

K024647

Oznámenie správcov

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Máňová Alena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Janova Lehota 49, 966 24 Janova Lehota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1986
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Ladislav Kokavec
Sídlo správcu: J. Vargu 16, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/358/2017 S1153
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu: 2OdK/358/2017
Druh podania: Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

Ing. Ladislav Kokavec, so sídlom kancelárie J. Vargu 16, 9984 01 Lučenec, ako správca konkurznej podstaty dlžníka: Alena Máňová, nar. 11. 08. 1986, trvale bytom Janova Lehota 49, 966 24 Janova Lehota,  týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167 p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZKR“) ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.

KOLO: TRETIE

Predmet: nehnuteľná vec, zapísaná do súpisu majetku oddelenej podstaty pod položkou č. 1, súpis oddelenej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 11/2018 dňa 16.01.2018, K003307.

Nehnuteľná vec:  LV č. 282, k. ú. Diva, okres Nové Zámky, obec Šarkan, stavba súp. č. 154 rodinný dom, na prac. č. 90/1. Parcela číslo 90/1 o výmere 1305 m 2, Zastavané plochy a nádvoria, v spoluvlastníckom podiele 1/4-ina., právny dôvod: nehnuteľný majetok v zmysle § 167 j ods. 1 ZKR uvedený úpadcom v zozname majetku, v nadväznosti na § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR, hodnota: 4.250,00 EUR.

Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia v tejto ponuky v Obchodnom vestníku.

Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu a výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia. Záujemca fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z Obchodného alebo iného registra spolu s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby.

Číslo účtu: IBAN: SK26 3100 0000 0033 3018 1207, Variabilný symbol: 6117244586

Obhliadka:

Obhliadku je potrebné vopred dohodnúť telefonicky na tel. č. 0908 941 647, alebo emailom  kokavec@e-koc.sk

V zmysle § 167 p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Náklady spojené s kúpou si hradí kujpujúci. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.

Ing. Ladislav Kokavec

správca konkurznej podstaty