Obchodný vestník 72/2018
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 13.04.2018

K024663

Oznámenie správcov

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriána Bartošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: A. Hlinku 8880/57, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1976
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Jozef Veselý
Sídlo správcu: Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK 435/2017 S610
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu: 2OdK 435/2017
Druh podania: Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č.k. 2OdK 435/2017  zo dňa 03.01.2018 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka:   Adriána Bartošová, nar. 22.09.1976, trvale bytom A. Hlinku 8880/57, 960 01 Zvolen  a  za správcu konkurznej podstaty bol  ustanovený JUDr. Jozef Veselý, Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš. Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 7/2018 zo dňa 10.01.2018

V zmysle ustanovenia § 167h ods. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia  konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.

V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo potom, čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Po preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 14.08.2017, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch zo dňa 14.08.2017, súčinnosti tretích osôb a z úvodného stretnutia s dlžníkom zo dňa 16.01.2018. Správca zistil, že dlžník nie  je vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná podstata tak nepokryje náklady konkurzu.

Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka:   Adriána Bartošová, nar. 22.09.1976, trvale bytom A. Hlinku 8880/57, 960 01 Zvolen, končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku  sa konkurz dlžníka:  Adriána Bartošová, nar. 22.09.1976, trvale bytom A. Hlinku 8880/57, 960 01 Zvolen,  zrušuje.

Vo Veľkom Krtíši dňa 10.04.2018

JUDr. Jozef Veselý, správca