Obchodný vestník 72/2018
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 13.04.2018

K024738

Oznámenie správcov

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Akusha s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Magurská 37 / 0, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 48333417
Titul, meno a priezvisko správcu: Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu: Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/32/2017 S1429
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu: 4K/32/2017
Druh podania: Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Akusha s.r.o., so sídlom Magurská 37, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 48 333 417 (ďalej len ako „Úpadca“), týmto v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku nasledovného veriteľa, ktorá bola správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:

Veriteľ

Číslo prihlášky

Istina

Úroky

Úroky z omeškania

Celková suma

Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155

1

6 381,33 €

134,89 €

30,36 €

6 546,58 €

 

                                                                                                                                             

Prvá arbitrážna k.s.

Ing. Vojtech Švantner

správca úpadcu