Obchodný vestník 136/2021
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 16.07.2021

K034686

Spisová značka: 2K/7/2015

U Z N E S E N I E

Okresný súd v Prešove v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: A.D.S., s.r.o. v konkurze, so sídlom 140 Brestov 082 05, IČO: 31 712 703, správcom ktorého je JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, so sídlom kancelárie Tatranské námestie 3, Poprad 058 01, IČO: 48413011, návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto

rozhodol:

o d v o l á v a JUDr. Ing. Vladimíra Ledeckého, so sídlom kancelárie Tatranské námestie 3, Poprad 058 01, IČO: 48413011 z funkcie správcu úpadcu.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Prešov, dňa 12.7.2021

JUDr. Tomáš Novák, sudca