Obchodný vestník 136/2021
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 16.07.2021

K034696

Spisová značka: 25K/11/2019

U Z N E S E N I E

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ADIVA s.r.o., Mozartova 6330/6, 917 01 Trnava, IČO: 35 920 076, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 19747/T, správcom ktorého je: Ing. Marián Jelinek, so sídlom kancelárie Čilistovská 12, 931 01 Šamorín, IČO: 40 351 165, značka správcu: S1353, o zrušenie konkurzu pre nedostatok predpokladov, takto

rozhodol:

I. Súd z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu: ADIVA s.r.o., Mozartova 6330/6, 917 01 Trnava, IČO: 35 920 076, pre nedostatok predpokladov na konkurz.

II. Súd n e p r i z n á v a správcovi: Ing. Marián Jelinek, so sídlom kancelárie Čilistovská 12, 931 01 Šamorín, odmenu z výťažku.

III. Súd n e p r i z n á v a správcovi: Ing. Marián Jelinek, so sídlom kancelárie Čilistovská 12, 931 01 Šamorín, náhradu hotových výdavkov.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka
nebola čo i len sčasti uspokojená, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde, a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Právoplatnosť uznesenia o zrušení konkurzu súd oznámi v Obchodnom vestníku. Zverejnením oznámenia zanikajú účinky konkurzu podľa § 44 ods. 1, 3, 5 a 6, § 46 až 51, § 53 až 56 a funkcia veriteľského výboru, ak bol ustanovený. Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu tým nie je dotknutá (§ 102 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii).

OKRESNÝ SÚD TRNAVA, dňa 30.06.2021

Mgr. Eva Krošlák Cmerová, sudkyňa