Obchodný vestník 136/2021
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 16.07.2021

K034721

Oznámenie správcov

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Czucz Adrian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Ňárad 207, 930 06 Ňárad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1982
Titul, meno a priezvisko správcu: LexCreditor k. s.
Sídlo správcu: Hlavná 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/29/2019 S1636 TT
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu: 25OdK/29/2019
Druh podania: Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE – II. KOLO

Správca dlžníka: Adrian Czucz, nar. 14.08.1982, trvale bytom 930 06 Ňárad 207, podnikajúceho pod obchodným menom Adrian Czucz - BARIERB, IČO: 44 844 654, s miestom podnikania 930 06 Ňárad 207, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 02.10.2018  (ďalej len "dlžník"), v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje II. kolo ponukového konania na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je hnuteľný majetok zapísaný v súpise majetku dlžníka pod súpisovou zložkou č. 1; súpis majetku bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 93/2019 zo dňa 16.05.2019, za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.

Súpisová zložka majetku č. 1

hnuteľná vec

popis

Nákladné vozidlo značky SEAT INCA 9K/AUD/SG

stav opotrebovanosti

Motorové vozidlo v súčasnosti pojazdné. Správca súčasne upozorňuje, že motorové vozidlo môže mať viaceré vady, ako aj na možný nesúlad alebo absenciu výrobných označení, technických dokladov alebo zákonom vyžadovaných skúšok a certifikátov.

spoluvlastnícky podiel úpadcu

1/1

hodnota zapisovaného majetku v EUR

800,00 EUR

deň zapísania majetku

13.05.2019

dôvod zapísania majetku

majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku

Motorové vozidlo sa predáva v stave, v akom sa nachádza, t.j. v akom stojí a leží. Správca nezodpovedá za jeho faktické vady spôsobené najmä užívaním, opotrebovaním, ani za jeho funkčnosť, prípadne funkčnosť niektorých jeho častí, rovnako ani za jeho právne vady.

LEHOTA A ZÁKLADNÉ PODMIENKY NA PREDLOŽENIE PONÚK:

Záujemcovia doručia svoje ponuky poštou alebo osobne:

 1. do kancelárie správcu na adresu správcu: LexCreditor k.s., Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava-Staré Mesto, v zalepenej obálke s výrazným označením “PONUKOVÉ KONANIE – motorové vozidlo -  správca dlžníka ADRIAN CZUCZ – NEOTVÁRAŤ”, alebo
 2. do elektronickej schránky správcu: LexCreditor k.s. IČO: 47 245 913 s označením predmetu správy “PONUKOVÉ KONANIE - motorové vozidlo - správca dlžníka ADRIAN CZUCZ – NEOTVÁRAŤ”

v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku.

Oznámenie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho zverejnení (t.j. publikovaní) v Obchodnom vestníku. Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k zverejneniu oznámenia v Obchodom vestníku. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledný deň lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.

Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového kola, záujemca nie je oprávnený do skončenia ponukového konania predloženú ponuku meniť alebo vziať späť.

ZÁLOHA:

Záloha:                                   VYŽADUJE SA

Suma zálohy:                           CELÁ PONÚKNUTÁ KÚPNA CENA

Spôsob zloženia zálohy:          bankovým prevodom na účet SK53 7500 0000 0040 2085 6381. Pri zložení zálohy musí záujemca uviesť ako poznámku pre príjemcu musí záujemca uviesť „ZALOHA MV CZUCZ“.

Lehota na zloženie zálohy:      Záloha musí byť odpísaná z účtu záujemcu najneskôr posledný deň lehoty na predkladanie ponúk a pripísaná na účet správcu najneskôr v deň otvárania obálok o 12.00 hod., a to bez ohľadu na zavinenie zo strany záujemcu.

OBLIGATÓRNE NÁLEŽITOSTI PONUKY:

Ponuka musí obsahovať:

 1. Označenie záujemcu.

Právnická osoba uvedie obchodné meno, sídla a IČO

Fyzická osoba – podnikateľ uvedie meno, priezvisko, rodného číslo, trvalé bydlisko, IČO, miesto podnikania a označenie zápisu v príslušnom registri.

Fyzická osoba – nepodnikateľ uvedie meno, priezvisko, rodného číslo, trvalé bydlisko.

uvedením resp. obchodného mena, sídla a IČO;

 1. Kontaktné údaje záujemcu – korešpondenčná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa.
 2. Preukázanie právnej subjektivity záujemcu.

Právnická osoba predloží originál aktuálneho výpisu z obchodného registra resp. iného registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná, nie starší ako 30 dní od predloženia ponuky;

Fyzická osoba – podnikateľ predloží  overenú fotokópiu výpisu zo živnostenského registra resp. iného registra, v ktorom je fyzická osoba – podnikateľ zapísaná, nie starší ako 30 dní od predloženia ponuky a fotokópiu preukazu totožnosti;

Fyzická osoba – nepodnikateľ predloží fotokópiu preukazu totožnosti. Fyzická osoba - nepodnikateľ je zároveň povinná uviesť, či predmet ponukového konania v prípade úspechu v ponukovom konaní nadobudne do výlučného vlastníctva alebo bude predmetom BSM, eventuálne súhlas manžela na použitie prostriedkov patriacich do BSM;

 1. Označenie majetku, ktorý je predmetom ponukového konania, ktoré musí byť zhodné s jeho označením uvedeným v zozname majetku určeného na predaj.
 2. Návrh kúpnej ceny v eurách.
 3. Doklad o zaplatení zálohy na kúpnu cenu.
 4. Čestné vyhlásenie záujemcu o neexistencii záväzkov voči dlžníkovi;
 5. Označenie bankového účtu, na ktorý správca poukáže v prípade neúspechu záujemcu v ponukovom konaní uhradenú zálohu na kúpnu cenu.
 6. Výslovný súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania bez akýchkoľvek výhrad vrátane vyhlásenie o prijatí záväzku zaplatiť pokutu vo výške 10% z ním navrhovanej kúpnej ceny, ak v stanovenej lehote úspešný záujemca neuzatvorí so správcom kúpnu  zmluvu ako aj súhlas záujemcu so započítaním pokuty s pohľadávkou na vrátenie zaplatenej zálohy na kúpnu cenu.
 7. Podpis záujemcu, resp. zaručený elektronický podpis záujemcu, ak je ponuka doručená do elektronickej schránky správcu.

OTVÁRANIE OBÁLOK A VYHODNOTENIE PONÚK:

Otváranie obálok sa uskutoční na 5- ty kalendárny deň odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk o 12:00 hod. v kancelárii správcu Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava – Staré Mesto. Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k uplynutiu lehoty na predkladanie ponúk. Ak tento deň pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, otváranie obálok sa uskutoční najbližší nasledujúci pracovný deň.

Správca je povinný doručené ponuky záujemcov vyhodnotiť a spísať o otvorení obálok a vyhodnotení ponúk úradný záznam.

Správca neprihliada na ponuky, ktoré/ktorej:

 1. neboli doručené v lehote na predkladanie ponúk do kancelárie správcu Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava – Staré Mesto,
 2. neobsahujú niektorú z obligatórnych náležitostí ponuky,
 3. neobsahujú pravdivé resp. správne údaje o záväzkoch voči dlžníkovi,
 4. záujemca nezložil zálohu na kúpnu cenu v lehote na zloženie zálohy,
 5. sú viacerými ponukami toho istého záujemcu,
 6. nespĺňajú akúkoľvek inú podmienku ponukového konania.

O vyhodnotení ponúk bude správca záujemcov písomne informovať.

Ponuky budú vyhodnotené tak, že víťazom ponukového konania sa stane ten, kto (1.) splní všetky podmienky ponukového konania, a zároveň (2.) ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.

V prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca rozhodne o víťaznej ponuke žrebom.

ĎALŠIE PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA:

Vypratanie veci je povinný zabezpečiť úspešný záujemca na svoje náklady.

Úspešný záujemca je povinný v lehote do 5 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy na vlastné náklady zabezpečiť odvoz Motorového vozidla z miesta jeho uskladnenia.

Úspešný záujemca znáša v celom rozsahu všetky náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva.

Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky najneskôr do 7 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk.

V prípade, ak záujemca bude správcom vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť so správcom kúpnu zmluvu resp. nepristúpi k uzatvoreniu kúpnej zmluvy v primeranej lehote určenej správcom, je povinný zaplatiť správcovi pokutu vo výške 10% z ním navrhovanej kúpnej ceny. Pokuta je príjmom príslušnej podstaty. Správca je oprávnený započítať pokutu s pohľadávkou záujemcu na vrátenie zaplatenej zálohy na kúpnu cenu.

Správca si vyhradzuje právo na neuzatvorenie kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom, ak oprávnená osoba podľa § 167r ods. 2 ZKR so súhlasom dlžníka požiada o vykúpenie predmetu ponukového konania za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní (t.j. cenu ponúknutú úspešným záujemcom) v lehote 10 dní od vyhodnotenia ponukového konania.

V prípade neúspešnosti II. ponukového kola, správca uskutoční III. ponukové kolo.

Záujemca predložením ponuky vyjadruje súhlas s podmienkami ponukového konania a berie na vedomie, že právnym základom spracúvania jeho osobných údajov je plnenie zákonnej povinnosti správcu podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Toto ponukové konanie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa § 276 a nasl. Obchodného zákonníka ani obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka.

Podrobnosti o predmete ponukového konania a termínoch obhliadky možno získať na tel.: +421 2 5413 1276 alebo elektronickou poštou na: info@lexcreditor.sk.

LexCreditor k.s. – správca dlžníka