Obchodný vestník 175/2021
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 10.09.2021

K045913

Oznámenie správcov

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriana De La Cruz Torrente
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: . 385, 930 08 Čiližská Radvaň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1966
Titul, meno a priezvisko správcu: Trnavský správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu: Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/219/2021
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu: 26OdK/219/2021
Druh podania: Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok:

Trnavský správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 3, 917 01 Trnava, ako správca dlžníka: Adriana De La Cruz Torrente, nar.: 27.02.1966, trvale bytom 930 08 Čiližská Radvaň 385, s poukazom na ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov, je vedený vo Fio banke, a. s. a jeho číslo je (IBAN): SK9083300000002101383193.

Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur, s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a do správy pre prijímateľa sa uvedie sp.zn.: 26OdK/219/2021 – kaucia na popieranie.

Preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.

 

Trnavský správcovský dom, k.s., správca

v zast.: Mgr. Roman Desát, komplementár