Obchodný vestník 175/2021
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 10.09.2021

K045996

Oznámenie správcov

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: A.G.P., s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Sad SNP 14, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46079840
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Eva Plichtová PhD.
Sídlo správcu: Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 4K/23/2016 S1489
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu: 4K/23/2016
Druh podania: Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty

Správca konkurznej podstaty úpadcu A.G.P.,s.r.o., IČO:46 079 840, so sídlom Sad SNP 14, 010 01 Žilina, sp. zn. 4K/23/2016  JUDr. Eva Plichtová, PhD., týmto v súlade s ust. § 28 ods.3) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len"ZoKR") oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote na prihlasovanie pohľadávok § 28 ods.3) ZoKR bola dňa 26.07.2021 do elektronickej schránky správcu doručená prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa SR - Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina, v počte 1ks, v celkovej výške prihlásenej sumy 60,-€ v konkurznom konaní 4K/23/2016. 

Správca predmetnú pohľadávku  zapísal v súlade s § 31ods.1 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a § 7a vyhlášky č. 666/2005 Z.z. v platnom znení do zoznamu pohľadávok pod číslom 5/37. 

Správca zároveň oznamuje, že predmetná pohľadávka je v zmysle § 100 ods. 2 písm.c) ZoKR vylúčená z uspokojenia v konkurze.

JUDr. Eva Plichtová, PhD., správca