Obchodný vestník 70/2021
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 14.04.2021

K016769

Spisová značka: 31K/12/2020

U Z N E S E N I E

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Tatra banka, a.s., so sídlom: Hodžovo námestie 3, Bratislava 1 811 06, IČO: 00 686 930, proti dlžníkovi: AFINOX s.r.o., so sídlom: Železničná 1438, 044 14 Čaňa, IČO: 44 908 709, zastúpený: Mgr. Tomáš Čerepán, advokát, so sídlom kancelárie: Štúrova 27, 040 01 Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto

rozhodol:

I. Z a s t a v u j e konkurzné konanie voči dlžníkovi: AFINOX s.r.o., so sídlom: Železničná 1438, 044 14 Čaňa, IČO: 44 908 709.


II. Ukladá učtárni Okresného súdu Košice I vrátiť zostatok preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 1.500,- EUR zložiteľovi preddavku: Tatra banka, a.s., so sídlom: Hodžovo námestie 3, Bratislava 1 811 06, IČO: 00 686 930, vedený pod položkou denníka D19-30/2020 na účet IBAN: SK11 1100 0000 0020 0100 3800, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.


III. Žiadna zo strán nemá právo na náhradu trov konania.

Poučenie:
Proti I. a II. výroku uznesenia nie je prípustné odvolanie.

Proti III. výroku uznesenia je prípustné odvolanie, ktoré možno podať v lehote 15 dní odo dňa doručenia uznesenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresnom súde Košice I písomne, v prípade listinnej podoby v troch vyhotoveniach.

V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

Okresný súd Košice I, dňa 8.4.2021

JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa