Obchodný vestník 70/2021
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 14.04.2021

K016776

Spisová značka: 31K/6/2020

O Z N A M

Sp. zn. 31K/6/2020

OZNAM

Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa : AL DOOR JH s.r.o. v likvidácii, so sídlom Zámočnícka 1, 945 04 Komárno, Nová Stráž, IČO: 36 858 625, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka : AL DOOR JH s.r.o. v likvidácii, so sídlom Zámočnícka 1, 945 04 Komárno, Nová Stráž, IČO: 36 858 625, uznesením č. k. 31K/6/2020-57 zo dňa 16.03.2021 zastavil konkurz na majetok úpadcu : AL DOOR JH s.r.o. v likvidácii, so sídlom Zámočnícka 1, 945 04 Komárno, Nová Stráž, IČO: 36 858 625, pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 08.04.2021.

Okresný súd Nitra, dňa 8.4.2021

Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník