Obchodný vestník 70/2021
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 14.04.2021

K016815

Oznámenie správcov

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriana Danielová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Nádražná 2300/36, 909 01 Skalica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44356498
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Lucia Sandtner PhD. CA
Sídlo správcu: Sadová 3/A, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/268/2020
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu: 36OdK/268/2020
Druh podania: Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

V konkurznom konaní vedenom na majetok dlžníka  Adriana Danielová (04.05.1970) Nádražná 2300/36, 909 01 Skalica, spisová značka 36OdK/268/2020, správca konkurznej podstaty Ing. Lucia Sandtner, PhD, so sídlom kancelárie Sadová 3/A, 905 01 Senica, týmto oznamuje, že predmetný konkurz končí v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“), z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Počas celého konkurzu správca zabezpečoval zistenie majetku podliehajúceho konkurzu; pri jeho zisťovaní vychádzal najmä zo zoznamu majetku predloženého úpadcom, z vyjadrení úpadcu a iných osôb, vykonal aj vlastné šetrenia za súčinnosti osôb a orgánov povinných poskytnúť mu potrebnú súčinnosť. Správca zistil, že úpadca nevlastní žiadny majetok tvoriaci všeobecnú ani oddelenú podstatu. Rovnako sa správca nedozvedel ani o žiadnom novom majetku dlžníka, na základe čoho by mohol vykonať doplnenie alebo zmenu súpisu majetku. Poučenie: V zmysle § 167v ods. 1 ZKR, oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. V zmysle § 167v ods. 4 ZKR, zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok, alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka.