Obchodný vestník 108/2023
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 07.06.2023

K031738

Oznámenie správcov

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kürti Adrián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Saratovská ul. 2986 / 81, 934 05 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.2003
Titul, meno a priezvisko správcu: G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu: SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/84/2023 S1719
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu: 32OdK/84/2023
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Adrián Kürti, nar. 27.07.2003, bytom Saratovská ul. 2986/81, 934 05 Levice týmto oznamuje, že účastníci konania môžu do správcovského spisu úpadcu vedeného pod sp. zn. 32OdK/84/2023 S1719 nahliadať v kancelárii správcu SNP 56, 934 01 Levice, Slovenská republika, a to každý pracovný deň v úradných hodinách od 07:00 do 11:30 hod. a od 13:00 do 14:30 hod., vždy len po predchádzajúcom dohovore. Správcu je možné kontaktovať na tel. č. +421 905 948 699 alebo prostredníctvom e-mailu na levice@gbkr.sk. Samotné nahliadanie bude možné realizovať najskôr po 2 pracovných dňoch odo dňa objednania sa.

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca