Obchodný vestník 108/2023
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 07.06.2023

K031739

Oznámenie správcov

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kürti Adrián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Saratovská ul. 2986 / 81, 934 05 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.2003
Titul, meno a priezvisko správcu: G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu: SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/84/2023 S1719
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu: 32OdK/84/2023
Druh podania: Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Adrián Kürti, nar. 27.07.2003, bytom Saratovská ul. 2986/81, 934 05 Levice týmto v súlade s  ust. § 32 ods. 7 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej „ZKR“), zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, ktorý je vedený v banke: Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK83 5600 0000 0071 9465 0002, BIC (SWIFT): KOMASK2X.

V zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 a § 32 ods. 3, 5 a 7 ZKR:

§ 167l

(5)Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11,

13 až 16 a 18 sa použijú primerane.

§ 32

(3) Pohľadávku možno poprieť

a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,

b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o oneskorené prihlásenie pohľadávky.

(5) Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom, zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.

(7) Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak

a) bolo podané na predpísanom tlačive a

b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

(19) Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca