Obchodný vestník 108/2023
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 07.06.2023

K031837

Oznámenie správcov

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: A-Z LOKOMAT, s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Moyzesova 7883/39 / 0, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31617034
Titul, meno a priezvisko správcu: LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu: Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/4/2020 S1731
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu: 4K/4/2020
Druh podania: Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len „Správca“), správca úpadcu A-Z LOKOMAT, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Moyzesova 7883/39, 960 01 Zvolen, IČO: 31 617 034 (ďalej len „Úpadca“) v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania na predaj nasledovného súboru pohľadávok Úpadcu zapísaných do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa lime finance, a.s., so sídlom Štefánikova 9, 949 01 Nitra, IČO: 50 377 159, súpis ktorej bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 248/2020 zo dňa 28.12.2020 (K091885) v znení neskorších zmien a doplnení:

Meno a priezvisko/ názov dlžníka

Dlžník - ulica, číslo

Dlžník - mesto

Dlžník - PSČ

Dlžník - Štát

Dlžník - IČO / dátum narodenia

Výška pohľadávky

Právny dôvod vzniku

Faktúra č.

Splatnosť

Súpisová hodnota v EUR

BIOLIGNUM, s. r. o.

616

Opatovce nad Nitrou

97202

SR

45398925

1 753,99 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201750011

27.01.2017

1,00 EUR

BIOLIGNUM, s. r. o.

616

Opatovce nad Nitrou

97202

SR

45398925

1 451,66 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201650485

04.01.2017

1,00 EUR

BIOLIGNUM, s. r. o.

616

Opatovce nad Nitrou

97202

SR

45398925

1 840,74 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201750169

22.06.2017

1,00 EUR

BIOLIGNUM, s. r. o.

616

Opatovce nad Nitrou

97202

SR

45398925

1 601,16 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201750058

10.03.2017

1,00 EUR

Biomasa MK, s.r.o.

Jarmočná 33

Modrý Kameň

99201

SR

35859822

12 042,55 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201950029

02.05.2019

1,00 EUR

BIOPALIVÁ s.r.o.

Lučenecká cesta 2266/6

Zvolen

96096

SR

35716223

107 407,46 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201850019

30.04.2018

1,00 EUR

BIOPALIVÁ s.r.o.

Lučenecká cesta 2266/6

Zvolen

96096

SR

35716223

48 396,91 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201950138

14.07.2019

1,00 EUR

BIOPALIVÁ s.r.o.

Lučenecká cesta 2266/6

Zvolen

96096

SR

35716223

307 366,44 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201950178

13.08.2019

1,00 EUR

BIOPALIVÁ s.r.o.

Lučenecká cesta 2266/6

Zvolen

96096

SR

35716223

17 897,70 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201950211

15.09.2019

1,00 EUR

BIOPALIVÁ s.r.o.

Lučenecká cesta 2266/6

Zvolen

96096

SR

35716223

69 689,08 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201950264

12.11.2019

1,00 EUR

BIOPALIVÁ s.r.o.

Lučenecká cesta 2266/6

Zvolen

96096

SR

35716223

3 714,77 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201950238

21.10.2019

1,00 EUR

BIOPALIVÁ s.r.o.

Lučenecká cesta 2266/6

Zvolen

96096

SR

35716223

36 888,14 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201950235

13.10.2019

1,00 EUR

BIOPALIVÁ s.r.o.

Lučenecká cesta 2266/6

Zvolen

96096

SR

35716223

145 399,75 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201950315

13.01.2020

1,00 EUR

BUČINA - REAL, akciová spoločnosť

Lučenecká cesta 2266/6

Zvolen

96096

SR

36017183

112 605,87 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201850202

26.08.2018

1,00 EUR

BUČINA - REAL, akciová spoločnosť

Lučenecká cesta 2266/6

Zvolen

96096

SR

36017183

32 766,06 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201850374

10.01.2019

1,00 EUR

BUČINA - REAL, akciová spoločnosť

Lučenecká cesta 2266/6

Zvolen

96096

SR

36017183

2 303,30 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201950024

08.02.2019

1,00 EUR

BUČINA - REAL, akciová spoločnosť

Lučenecká cesta 2266/6

Zvolen

96096

SR

36017183

52 506,20 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201850403

12.02.2019

1,00 EUR

BUČINA - REAL, akciová spoločnosť

Lučenecká cesta 2266/6

Zvolen

96096

SR

36017183

2 303,30 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201950079

31.03.2019

1,00 EUR

BUČINA - REAL, akciová spoločnosť

Lučenecká cesta 2266/6

Zvolen

96096

SR

36017183

43 431,92 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201950051

15.05.2019

1,00 EUR

BUČINA - REAL, akciová spoločnosť

Lučenecká cesta 2266/6

Zvolen

96096

SR

36017183

2 303,30 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201950115

01.05.2019

1,00 EUR

BUČINA - REAL, akciová spoločnosť

Lučenecká cesta 2266/6

Zvolen

96096

SR

36017183

2 303,30 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201950161

01.06.2019

1,00 EUR

BUČINA - REAL, akciová spoločnosť

Lučenecká cesta 2266/6

Zvolen

96096

SR

36017183

21 004,03 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201950096

13.06.2019

1,00 EUR

BUČINA - REAL, akciová spoločnosť

Lučenecká cesta 2266/6

Zvolen

96096

SR

36017183

40 280,54 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201950136

14.07.2019

1,00 EUR

BUČINA - REAL, akciová spoločnosť

Lučenecká cesta 2266/6

Zvolen

96096

SR

36017183

2 303,30 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201950220

30.07.2019

1,00 EUR

BUČINA - REAL, akciová spoločnosť

Lučenecká cesta 2266/6

Zvolen

96096

SR

36017183

2 303,30 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201950195

05.07.2019

1,00 EUR

BUČINA - REAL, akciová spoločnosť

Lučenecká cesta 2266/6

Zvolen

96096

SR

36017183

2 303,30 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201950243

14.08.2019

1,00 EUR

BUČINA - REAL, akciová spoločnosť

Lučenecká cesta 2266/6

Zvolen

96096

SR

36017183

41 204,21 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201950177

13.08.2019

1,00 EUR

BUČINA - REAL, akciová spoločnosť

Lučenecká cesta 2266/6

Zvolen

96096

SR

36017183

68 237,54 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201950236

13.10.2019

1,00 EUR

BUČINA - REAL, akciová spoločnosť

Lučenecká cesta 2266/6

Zvolen

96096

SR

36017183

2 303,30 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201950271

29.09.2019

1,00 EUR

BUČINA - REAL, akciová spoločnosť

Lučenecká cesta 2266/6

Zvolen

96096

SR

36017183

2 303,30 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201950298

14.10.2019

1,00 EUR

BUČINA - REAL, akciová spoločnosť

Lučenecká cesta 2266/6

Zvolen

96096

SR

36017183

100 022,66 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201950314

13.01.2020

1,00 EUR

BUČINA - REAL, akciová spoločnosť

Lučenecká cesta 2266/6

Zvolen

96096

SR

36017183

2 303,30 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201950332

14.11.2019

1,00 EUR

BUČINA - REAL, akciová spoločnosť

Lučenecká cesta 2266/6

Zvolen

96096

SR

36017183

2 303,30 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201950357

16.12.2019

1,00 EUR

BUČINA - REAL, akciová spoločnosť

Lučenecká cesta 2266/6

Zvolen

96096

SR

36017183

2 303,30 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201950376

14.01.2020

1,00 EUR

BUČINA - REAL, akciová spoločnosť

Lučenecká cesta 2266/6

Zvolen

96096

SR

36017183

16 110,34 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201950239

21.10.2019

1,00 EUR

BUČINA - REAL, akciová spoločnosť

Lučenecká cesta 2266/6

Zvolen

96096

SR

36017183

2 303,30 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

202050013

14.02.2020

1,00 EUR

BUČINA - REAL, akciová spoločnosť

Lučenecká cesta 2266/6

Zvolen

96096

SR

36017183

2 303,30 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

202050023

16.03.2020

1,00 EUR

BURZÍK TRANSPORT s.r.o.

Slovenské pravno 125

Slovenské pravno

03822

SR

51004747

1 046,52 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201950168

24.05.2019

1,00 EUR

COMPLEX INTERNATIONAL a.s.

Moyzesova 7883/39

Zvolen

96001

SR

36029874

2 880,00 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201630037

03.03.2016

1,00 EUR

COMPLEX INTERNATIONAL a.s.

Moyzesova 7883/39

Zvolen

96001

SR

36029874

26,26 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201620717

29.12.2016

1,00 EUR

COMPLEX INTERNATIONAL a.s.

Moyzesova 7883/39

Zvolen

96001

SR

36029874

26,57 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201620494

22.09.2016

1,00 EUR

COMPLEX INTERNATIONAL a.s.

Moyzesova 7883/39

Zvolen

96001

SR

36029874

29,99 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201620559

21.10.2016

1,00 EUR

COMPLEX INTERNATIONAL a.s.

Moyzesova 7883/39

Zvolen

96001

SR

36029874

66,10 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201630225

16.11.2016

1,00 EUR

COMPLEX INTERNATIONAL a.s.

Moyzesova 7883/39

Zvolen

96001

SR

36029874

25,64 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201620631

23.11.2016

1,00 EUR

COMPLEX INTERNATIONAL a.s.

Moyzesova 7883/39

Zvolen

96001

SR

36029874

281,50 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201630255

27.12.2016

1,00 EUR

COMPLEX INTERNATIONAL a.s.

Moyzesova 7883/39

Zvolen

96001

SR

36029874

121,74 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201630256

29.12.2016

1,00 EUR

COMPLEX INTERNATIONAL a.s.

Moyzesova 7883/39

Zvolen

96001

SR

36029874

38,88 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201620747

14.01.2017

1,00 EUR

COMPLEX INTERNATIONAL a.s.

Moyzesova 7883/39

Zvolen

96001

SR

36029874

34,81 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201620355

28.06.2016

1,00 EUR

COMPLEX INTERNATIONAL a.s.

Moyzesova 7883/39

Zvolen

96001

SR

36029874

30,47 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201620393

21.07.2016

1,00 EUR

COMPLEX INTERNATIONAL a.s.

Moyzesova 7883/39

Zvolen

96001

SR

36029874

26,87 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201620444

22.08.2016

1,00 EUR

COMPLEX INTERNATIONAL a.s.

Moyzesova 7883/39

Zvolen

96001

SR

36029874

1 033,79 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201630093

17.05.2016

1,00 EUR

COMPLEX INTERNATIONAL a.s.

Moyzesova 7883/39

Zvolen

96001

SR

36029874

26,08 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201720158

29.03.2017

1,00 EUR

COMPLEX INTERNATIONAL a.s.

Moyzesova 7883/39

Zvolen

96001

SR

36029874

26,46 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201720210

20.04.2017

1,00 EUR

COMPLEX INTERNATIONAL a.s.

Moyzesova 7883/39

Zvolen

96001

SR

36029874

720,00 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201730088

14.04.2017

1,00 EUR

COMPLEX INTERNATIONAL a.s.

Moyzesova 7883/39

Zvolen

96001

SR

36029874

25,84 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201720257

23.05.2017

1,00 EUR

COMPLEX INTERNATIONAL a.s.

Moyzesova 7883/39

Zvolen

96001

SR

36029874

102,24 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201730116

24.05.2017

1,00 EUR

COMPLEX INTERNATIONAL a.s.

Moyzesova 7883/39

Zvolen

96001

SR

36029874

26,76 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201720358

04.07.2017

1,00 EUR

COMPLEX INTERNATIONAL a.s.

Moyzesova 7883/39

Zvolen

96001

SR

36029874

1 512,60 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201720388

14.07.2017

1,00 EUR

COMPLEX INTERNATIONAL a.s.

Moyzesova 7883/39

Zvolen

96001

SR

36029874

32,50 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201720413

25.07.2017

1,00 EUR

COMPLEX INTERNATIONAL a.s.

Moyzesova 7883/39

Zvolen

96001

SR

36029874

1 512,60 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201720538

14.09.2017

1,00 EUR

COMPLEX INTERNATIONAL a.s.

Moyzesova 7883/39

Zvolen

96001

SR

36029874

31,49 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201720637

20.10.2017

1,00 EUR

COMPLEX INTERNATIONAL a.s.

Moyzesova 7883/39

Zvolen

96001

SR

36029874

1 512,60 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201720459

11.08.2017

1,00 EUR

COMPLEX INTERNATIONAL a.s.

Moyzesova 7883/39

Zvolen

96001

SR

36029874

52,94 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201720487

18.08.2017

1,00 EUR

COMPLEX INTERNATIONAL a.s.

Moyzesova 7883/39

Zvolen

96001

SR

36029874

154,85 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201720658

04.10.2017

1,00 EUR

COMPLEX INTERNATIONAL a.s.

Moyzesova 7883/39

Zvolen

96001

SR

36029874

27,65 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201720091

02.03.2017

1,00 EUR

COMPLEX INTERNATIONAL a.s.

Moyzesova 7883/39

Zvolen

96001

SR

36029874

993,30 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201720708

16.11.2017

1,00 EUR

COMPLEX INTERNATIONAL a.s.

Moyzesova 7883/39

Zvolen

96001

SR

36029874

87,76 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201720736

27.11.2017

1,00 EUR

COMPLEX INTERNATIONAL a.s.

Moyzesova 7883/39

Zvolen

96001

SR

36029874

1 512,60 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

202020022

17.02.2020

1,00 EUR

COMPLEX INTERNATIONAL a.s.

Moyzesova 7883/39

Zvolen

96001

SR

36029874

1 512,60 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

202020042

16.03.2020

1,00 EUR

COMPLEX INTERNATIONAL a.s.

Moyzesova 7883/39

Zvolen

96001

SR

36029874

1 512,60 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

202020045

23.03.2020

1,00 EUR

COMPLEX INTERNATIONAL a.s.

Moyzesova 7883/39

Zvolen

96001

SR

36029874

1 512,60 EUR

prenájom priestorov 5/2020

202020048

14.06.2020

1 512,60 EUR

COMPLEX INTERNATIONAL a.s.

Moyzesova 7883/39

Zvolen

96001

SR

36029874

1 512,60 EUR

prenájom priestorov 6/2020

202020049

26.06.2020

1,00 EUR

COMPLEX INTERNATIONAL a.s.

Moyzesova 7883/39

Zvolen

96001

SR

36029874

1 512,60 EUR

prenájom priestorov 9/2020

202020012

28.10.2020

1,00 EUR

COMPLEX INTERNATIONAL a.s.

Moyzesova 7883/39

Zvolen

96001

SR

36029874

1 512,60 EUR

prenájom priestorov 12/2020

202020047

18.01.2021

1,00 EUR

COMPLEX INTERNATIONAL a.s.

Moyzesova 7883/39

Zvolen

96001

SR

36029874

1 512,60 EUR

prenájom priestorov 01/21

2021007

18.02.2021

1,00 EUR

COMPLEX INTERNATIONAL a.s.

Moyzesova 7883/39

Zvolen

96001

SR

36029874

1 512,60 EUR

prenájom priestorov 02/21

2021016

18.03.2021

1,00 EUR

COMPLEX INTERNATIONAL a.s.

Moyzesova 7883/39

Zvolen

96001

SR

36029874

1 512,60 EUR

prenájom priestorov 03/21

2021026

15.04.2021

1,00 EUR

COMPLEX INTERNATIONAL a.s.

Moyzesova 7883/39

Zvolen

96001

SR

36029874

1 512,60 EUR

prenájom priestorov 04/21

2021039

03.05.2021

1,00 EUR

COMPLEX INTERNATIONAL a.s.

Moyzesova 7883/39

Zvolen

96001

SR

36029874

1 512,60 EUR

prenájom priestorov 05/21

2021050

15.06.2021

1,00 EUR

COMPLEX INTERNATIONAL a.s.

Moyzesova 7883/39

Zvolen

96001

SR

36029874

1 512,60 EUR

prenájom priestorov 06/21

2021061

15.07.2021

1,00 EUR

COMPLEX INTERNATIONAL a.s.

Moyzesova 7883/39

Zvolen

96001

SR

36029874

1 512,60 EUR

prenájom priestorov 07/21

2021073

15.08.2021

1,00 EUR

COMPLEX INTERNATIONAL a.s.

Moyzesova 7883/39

Zvolen

96001

SR

36029874

1 512,60 EUR

prenájom priestorov 08/21

2021089

16.09.2021

1,00 EUR

Dušan Radič

Majer č. 960

Klenovec

98055

SR

14.12.1985

1,00 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu (exekučné konanie vedené na exekútorskom úrade JUDr. Júliusa Rosinu pod 1247/2008) - pohľadávka priznaná platobným rozkazom Okresného súdu Rimavská Sobota č.k. 1Ro/538/2008-21

-

-

-

DYHA TIROLA, s.r.o.

Kostrova 671/23

Košice

04017

SR

36173533

433,94 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201980170

07.11.2019

1,00 EUR

EKOREC s.r.o.

Selce 302

Dolné Strháre

99104

SR

46489916

326,40 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201850168

21.05.2018

1,00 EUR

EKOREC s.r.o.

Selce 302

Dolné Strháre

99104

SR

46489916

1 800,00 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201850259

30.07.2018

1,00 EUR

EKOREC s.r.o.

Selce 302

Dolné Strháre

99104

SR

46489916

1 800,00 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201850293

31.08.2018

1,00 EUR

EKOREC s.r.o.

Selce 302

Dolné Strháre

99104

SR

46489916

1 800,00 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201850317

30.09.2018

1,00 EUR

EKOREC s.r.o.

Selce 302

Dolné Strháre

99104

SR

46489916

1 800,00 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201850350

31.10.2018

1,00 EUR

EKOREC s.r.o.

Selce 302

Dolné Strháre

99104

SR

46489916

1 800,00 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201850391

30.11.2018

1,00 EUR

EKOREC s.r.o.

Selce 302

Dolné Strháre

99104

SR

46489916

1 800,00 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201850436

31.12.2018

1,00 EUR

G & P Trade s.r.o.

Jarmočná 33

Modrý Kameň

99201

SR

36869244

250,27 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201950048

28.02.2019

1,00 EUR

G & P Trade s.r.o.

Jarmočná 33

Modrý Kameň

99201

SR

36869244

1 395,60 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201950133

29.04.2019

1,00 EUR

JM GENERALLY s.r.o.

Bystrický rad 2584/11

Zvolen

96001

SR

47358815

680,86 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201750304

10.11.2017

1,00 EUR

KRONOSPAN, s.r.o.

Lučenecká cesta č. 1335/21

Zvolen

96001

SR

36059323

12 748,54 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

202050004

16.02.2020

6 374,27 EUR

LOKWOOD s.r.o. „v konkurze“

Jesenského 1115

Zvolen

96001

SR

46165444

523,58 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201920032

12.02.2019

1,00 EUR

LOKWOOD s.r.o. „v konkurze“

Jesenského 1115

Zvolen

96001

SR

46165444

66 542,12 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201950046

14.05.2019

1,00 EUR

LOKWOOD s.r.o. „v konkurze“

Jesenského 1115

Zvolen

96001

SR

46165444

114 610,72 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201950122

02.07.2019

1,00 EUR

LOKWOOD s.r.o. „v konkurze“

Jesenského 1115

Zvolen

96001

SR

46165444

260 027,00 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201950290

15.12.2019

1,00 EUR

LOKWOOD s.r.o. „v konkurze“

Jesenského 1115

Zvolen

96001

SR

46165444

48 021,55 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201950349

12.02.2020

1,00 EUR

LOKWOOD s.r.o. „v konkurze“

Jesenského 1115

Zvolen

96001

SR

46165444

123,35 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

202020023

17.02.2020

1,00 EUR

LOKWOOD s.r.o. „v konkurze“

Jesenského 1115

Zvolen

96001

SR

46165444

144,20 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

202020033

21.02.2020

1,00 EUR

LOKWOOD s.r.o. „v konkurze“

Jesenského 1115

Zvolen

96001

SR

46165444

98,77 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

202020032

21.02.2020

1,00 EUR

MASH CORPORATION, s.r.o.

Jarmočná 33

Modrý Kameň

99201

SR

36597007

367,88 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201950056

05.03.2019

1,00 EUR

MASH CORPORATION, s.r.o.

Jarmočná 33

Modrý Kameň

99201

SR

36597007

256 485,12 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201950105

17.06.2019

1,00 EUR

MASH CORPORATION, s.r.o.

Jarmočná 33

Modrý Kameň

99201

SR

36597007

320 629,44 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201950106

17.06.2019

1,00 EUR

MASH CORPORATION, s.r.o.

Jarmočná 33

Modrý Kameň

99201

SR

36597007

27 727,36 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201950090

12.06.2019

1,00 EUR

MINARDI s.r.o.

SNP 711/25

Veľký Krtíš

99001

SR

51229102

7 400,00 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201950193

30.06.2019

1,00 EUR

MINARDI s.r.o.

SNP 711/25

Veľký Krtíš

99001

SR

51229102

1 800,00 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201950221

31.07.2019

1,00 EUR

MINARDI s.r.o.

SNP 711/25

Veľký Krtíš

99001

SR

51229102

1 800,00 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201950249

16.08.2019

1,00 EUR

MINARDI s.r.o.

SNP 711/25

Veľký Krtíš

99001

SR

51229102

1 800,00 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201950273

30.09.2019

1,00 EUR

MINARDI s.r.o.

SNP 711/25

Veľký Krtíš

99001

SR

51229102

1 800,00 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201950305

31.10.2019

1,00 EUR

MINARDI s.r.o.

SNP 711/25

Veľký Krtíš

99001

SR

51229102

1 800,00 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201950335

30.11.2019

1,00 EUR

MINARDI s.r.o.

SNP 711/25

Veľký Krtíš

99001

SR

51229102

1 800,00 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201950355

31.12.2019

1,00 EUR

MINARDI s.r.o.

SNP 711/25

Veľký Krtíš

99001

SR

51229102

1 800,00 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

202050001

31.01.2020

1,00 EUR

N.S. Les s.r.o.

Breza 357

Breza

02953

SR

50296345

1 999,68 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201850312

14.09.2018

999,84 EUR

NAJKRAJŠIE IHRISKÁ s.r.o.

Karpatské námestie 10A

Bratislava

83106

SR

50246283

148,80 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201950248

16.08.2019

74,40 EUR

REVITAL PLUS, s.r.o.

Sládkovičova 300

Snina

06901

SR

36693847

6 000,00 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

9201515

04.12.2015

3 000,00 EUR

RI-NO export- import s.r.o

nám. A.H.Škultétyho 7

Veľký Krtíš

99001

SR

36027324

47 688,55 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201950190

01.09.2019

1,00 EUR

RI-NO export- import s.r.o

nám. A.H.Škultétyho 7

Veľký Krtíš

99001

SR

36027324

121 160,88 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201950188

29.08.2019

1,00 EUR

RI-NO export- import s.r.o

nám. A.H.Škultétyho 7

Veľký Krtíš

99001

SR

36027324

154 283,94 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

201950191

03.09.2019

1,00 EUR

WorldWood Slovakia s.r.o.

Kukučínova 253/90

Detva

96212

SR

36638315

43 395,65 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

202050017

30.01.2020

1,00 EUR

WorldWood Slovakia s.r.o.

Kukučínova 253/90

Detva

96212

SR

36638315

8 674,08 EUR

Pohľadávka z obchodného styku úpadcu

202050028

16.03.2020

1,00 EUR

(ďalej len „Pohľadávky“).                                                                                                                                                                        

Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu kancelárie Správcu (Stráž 223, 960 01 Zvolen) s označením: „A-Z LOKOMAT s.r.o. - PONUKOVÉ KONANIE – POHĽADÁVKY - NEOTVÁRAŤ". Lehota na predkladanie ponúk je 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí pätnástym kalendárnym dňom o 15:00 hod. Na účely tohto verejného ponukového konania sa za deň zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku považuje deň nasledujúci po faktickom zverejnení tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (t.j. deň po dni vydania Obchodného vestníka, v ktorom sa oznam zverejní). V prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o 15:00 hod. Ponuky, ktoré nebudú Správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené a pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude prihliadať. Podobne odmietne aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže na Pohľadávky predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné vziať späť a je pre záujemcu záväzná, a to až do ukončenia ponukového konania oznámením výsledkov ponukového konania Správcom alebo v prípade víťazného záujemcu uzatvorením zmluvy o postúpení pohľadávok so Správcom. Ponuku záujemca nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.

Cenová ponuka musí byť Správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto oznámení na adresu kancelárie Správcu (Stráž 223, 960 01 Zvolen) a súčasne s ponukou musí záujemca zložiť na konkurzný účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK59 0900 0000 0051 7344 4665, zábezpeku na úhradu odplaty za postúpenie Pohľadávok minimálne vo výške 30% z ním ponúkanej odplaty za postúpenie Pohľadávok. Záujemca je povinný pri zložení zábezpeky uviesť v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „zábezpeka pohľadávky“. Zábezpeka musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že zábezpeka v tejto lehote nebude pripísaná na konkurzný účet Úpadcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná ponuka musí obsahovať:

 1. nezameniteľné označenie záujemcu (fyzická osoba: meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt, e-mailový kontakt; právnické osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, štatutárny orgán, telefonický kontakt, e-mailový kontakt; fyzické osoby podnikatelia: obchodné meno, miesto podnikania, IČO, telefonický kontakt, e-mailový kontakt),
 2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť úradne overenú fotokópiu platného občianskeho preukazu alebo cestovného pasu,
 1. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Úpadcovi,
 1. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
 1. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute v nižšie uvedenom znení (ktorý Správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):

„(Označenie záujemcu) pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude Správcom vyhodnotená ako víťazná, pričom ako víťazná bude vyhodnotená aj príslušným orgánom, následne v lehote podľa oznámenia v obchodnom vestníku so Správcom neuzavrie zmluvu o postúpení pohľadávok alebo v lehote podľa ponukového konania neuhradí odplatu za postúpenie Pohľadávok, čím poruší podmienky ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške ním zloženej zábezpeky, ktorá za uvedených podmienok bude Správcom započítaná so zloženou zábezpekou.“

Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky, výhrady ani zmluvné dojednania.

 1. návrh ponúkanej odplaty za postúpenie súboru Pohľadávok v EUR,
 1. doklad preukazujúci zloženie zábezpeky,
 1. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto ponukového konania,
 1. číslo bankového účtu, na ktorý ma byť zábezpeka vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
 1. cenová ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu,
 1. ak bude ponuka predložená inou osobou (odlišnou od záujemcu), ktorá bude konať na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť úradne overené plnomocenstvo,
 1. v prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť vyššie uvedené doklady úradne preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku).

Cenové ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk (najneskôr v lehote troch pracovných dní) v kancelárii Správcu. Víťazom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý splnil všetky vyššie uvedené podmienky, a zároveň ponúkol najvyššiu cenu za predmet ponuky. Pohľadávky sa predávajú ako celok. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúkaná odplata za postúpenie Pohľadávok ako celku. Správca, ako aj príslušný orgán sú oprávnení odmietnuť všetky ponuky, v prípade že tieto posúdia ako nevýhodné, a to aj bez uvedenia dôvodu. Správca uzatvorí zmluvu o postúpení pohľadávok s víťazom ponukového konania, ktorého ponuku súčasne ako víťaznú odsúhlasí aj príslušný orgán.

Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.

 

LawService Recovery, k.s., správca