Obchodný vestník 219/2023
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 16.11.2023

K065074

Oznámenie správcov

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ADMI SPORT s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Dr. Jánského 470/7, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36646342
Titul, meno a priezvisko správcu: PERSPECTA Recovery, k. s.
Sídlo správcu: Matúškova 48, 976 31 Vlkanová
Spisová značka správcovského spisu: 1K/13/2023 S1894
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu: 1K/13/2023
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

PERSPECTA Recovery, k.s. správca S 1894, so sídlom príslušnej kancelárie Matuškova 48, 976 31 Vlkanová, správca dlžníka ADMI SPORT s.r.o., so sídlom Dr. Jánského 470/7, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 646 342, týmto v zmysle ustanovenia § 85 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Matuškova 48, 976 31 Vlkanová, a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 09:00 do 15.00 hod. Termín je nutné si vopred dohodnúť Emailom na recovery@perspecta.eu.

PERSPECTA Recovery, k.s.

SKP  S 1894