Obchodný vestník 219/2023
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 16.11.2023

K065075

Oznámenie správcov

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ADMI SPORT s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Dr. Jánského 470/7, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36646342
Titul, meno a priezvisko správcu: PERSPECTA Recovery, k. s.
Sídlo správcu: Matúškova 48, 976 31 Vlkanová
Spisová značka správcovského spisu: 1K/13/2023 S1894
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu: 1K/13/2023
Druh podania: Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

PERSPECTA Recovery, k.s. správca S 1894, so sídlom príslušnej kancelárie Matuškova 48, 976 31 Vlkanová, správca dlžníka ADMI SPORT s.r.o., so sídlom Dr. Jánského 470/7, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 646 342, týmto v zmysle ustanovenia §106h v spojení s ustanovením § 167l ods. 5 v spojení s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b), 19, 20 a 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať preddavok na trovy konania na účely ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. je vedený vo VÚB, a. s., č. ú. IBAN: SK13 0200 0000 0032 1392 2053, BIC: SUBASKBX.

Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.

 

Podľa ust. § 32 ods. 7 z. č. 7/2005 Z. z. popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak

 

a) bolo podané na predpísanom tlačive a

b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

 

Podľa ust. § 32 ods. 19 z. č. 7/2005 Z. z. výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.

 

Podľa ust. § 32 ods. 20 z. č. 7/2005 Z. z. povinnosť zložiť preddavok podľa odseku 7 písm. b) a odseku 11 nemá subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu.

 

Podľa ust. § 32 ods. 21 z. č. 7/2005 Z. z. na účel zloženia preddavkov podľa odsekov 7 a 11 správca najneskôr do uplynutia základnej prihlasovacej lehoty zverejní v Obchodnom vestníku číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý možno zložiť preddavok. Preddavok podľa odseku 7 možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa odsekov 7 a 11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.


PERSPECTA Recovery, k.s.

SKP  S 1894