Obchodný vestník 54/2023
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 17.03.2023

K014962

Spisová značka: 3K/39/2022

U Z N E S E N I E

Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa: MVE Želiezovce s. r. o. so sídlom Budyšínska 36, 831 02 Bratislava, IČO: 46 567 275, právne zastúpený: Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom Hlavná 31, 917 01 Trnava, IČO: 36 865 281, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: A.En. Slovensko s.r.o., so sídlom Dúbravca 5, 036 01 Martin, IČO: 36 399 604, takto

rozhodol:

Konkurzné konanie dlžníka A.En. Slovensko s.r.o., so sídlom Dúbravca 5, 036 01 Martin, IČO: 36 399 604 z a s t a v u j e.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Žilina, dňa 13.3.2023

JUDr. Jaroslav Macek, sudca