Obchodný vestník 54/2023
Oznámenie a výzva likvidátora
Deň vydania: 17.03.2023

Oznámenie a výzva likvidátora

L000539

Oznámenie o skončení likvidácie
Likvidátor/Likvidátori
Meno a priezvisko: Eva Sotáková
Bydlisko: Komenského 43/72, 040 01 Košice, Slovenská republika
Dátum narodenia: 1.9.1940
podľa § 75j ods. 1 Obchodného zákonníka oznamuje/-ú, že zostavil/-i účtovnú závierku, konečnú správu o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku:
obchodná spoločnosť
Obchodné meno/Názov: ADOS EM, s.r.o. v likvidácii
Sídlo: Komenského 43/72, 040 01 Košice, Slovenská republika
IČO: 36 179 159
Zapísaný/-á/-é v Obchodnom registri
Okresného súdu: Okresný súd Košice I
Oddiel: Sro
Vložka č.: 9870/V
Podľa § 75j ods. 4 Obchodného zákonníka, ak do 60 dní po zverejnení tohto oznámenia spoločníci alebo príslušný orgán spoločnosti neschvália zostavenú účtovnú závierku, konečnú správu o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku alebo nerozhodnú inak, považujú sa účtovná závierka, konečná správa o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku márnym uplynutím tejto lehoty za schválené.