Obchodný vestník 110/2024
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 07.06.2024

K031074

Spisová značka: 24K/21/2023

U Z N E S E N I E

Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dany Šiffalovič a členiek senátu JUDr. Eleny Kúšovej a JUDr. Tatiany Pastierikovej, v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: RYG Investments s. r. o., Trstínska 11, 841 06 Bratislava, IČO: 50 408 003, zast. CORVIN LEGAL s. r. o., Thurzova 1524/6, 040 01 Košice, IČO: 55 205 895, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: ACS 2, s.r.o., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 50 058 924, o odvolaní navrhovateľa - veriteľa proti uzneseniu Mestského súdu Bratislava III č.k. 24K/21/2023-113 zo dňa 20.11.2023, takto

rozhodol:

I. Krajský súd v Bratislave uznesenie Mestského súdu Bratislava III č.k. 24K/21/2023-113 zo dňa 20.11.2023 potvrdzuje.

II. Dlžník má proti navrhovateľovi - veriteľovi nárok na plnú náhradu trov odvolacieho konania. O výške náhrady trov konania rozhodne súd prvej inštancie po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie končí, samostatným uznesením, ktoré vydá súdny úradník.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Dovolanie ani dovolanie generálneho prokurátora proti uzneseniu vydanému v konaní podľa ZKR nie je prípustné (§ 198 ods. 1 veta tretia ZKR).

, dňa 16.5.2024

JUDr. Dana Šiffalovič, predsedníčka senátu (sudca spravodajca)