Obchodný vestník 110/2024
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 07.06.2024

K031206

Oznámenie správcov

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Agáta Vargová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Hlavná ul. 59/54, 941 37 Strekov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.01.1954
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. VANS Andrej Aurélius k. s.
Sídlo správcu: Mederčská 749/81, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/233/2023 S1980
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu: 31OdK/233/2023
Druh podania: Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

JUDr. VANS Andrej Aurélius k.s., so sídlom kancelárie: Mederčská 749/81, 945 01 Komárno, IČO: 52 736 644, správca úpadcu: Agáta Vargová, nar.: 03.01.1954, bytom: Hlavná ul. 59/54, 941 37 Strekov, ponúka v III. kole ponukového konania na predaj z majetku úpadcu nehnuteľné veci:

Typ majetku Podstata Názov Súpisová hodnota [EUR]
Pozemok Všeobecná podstata LV č. 9563, parc. č. 9977, Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 476 m2 v k.ú. Komárno, v spoluvlastníckom podiele 1/48 99.00

Nahliadnutie do podkladov týkajúcich sa ponúkaného majetku je možné na základe žiadosti zaslanej vyhlasovateľovi na emailovú adresu: judr.vans.skp@gmail.com, pričom budú zároveň záujemcom zaslané podrobné podmienky ponukového konania. Záujemca o kúpu majetku úpadcu doručí svoju ponuku, ktorá musí byť v súlade s podmienkami ponukového konania, správcovi na adresu kancelárie : JUDr. VANS Andrej Aurélius k.s., so sídlom Mederčská 749/81, 945 01 Komárno, najneskôr do desiatich dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.

JUDr. VANS Andrej Aurélius k.s., správca